Start Namysłów
Zaloguj Zarejestruj

Logowanie do konta

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Stwórz konto

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.
Imię *
Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zweryfikuj hasło *
Email *
Zweryfikuj email *
Captcha *

Oferta na transport

Odsłony: 1727

 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego sezonu rozgrywkowego 2017/18, Zarząd Namysłowskiego Klubu Sportowego „Start” publikuje za naszym pośrednictwem warunki, które musi spełnić oferent przedkładający swoją ofertę dotyczącą transportu drużyn piłkarskich i siatkarskiej naszego klubu.

Poniżej szczegóły „Zapytania ofertowego” przygotowanego przez działaczy Zarządu.


Zapytanie ofertowe

dotyczące wykonania usługi w zakresie transportu kadry piłkarskiej oraz siatkarskiej klubu sportowego Namysłowski Klub Sportowy „START” na rozgrywki ligowe w sezonie 2017/2018.

Nazwa i adres Zamawiającego

Namysłowski Klub Sportowy „START”
ul. Pułaskiego 5
46-100 Namysłów
NIP 752-10-28-631
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu (dowóz i odwóz) piłkarzy, siatkarzy oraz sztabów szkoleniowych klubu sportowego NKS START na zawody sportowe i inne wyjazdy. Usługa będzie wykonywana zgodnie z harmonogramem rozgrywek, który zostanie przedłożony Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Zakres usługi obejmuje dowóz i odwóz młodzików, trampkarzy, juniorów młodszych i starszych oraz seniorów sekcji piłki nożnej oraz seniorów sekcji siatkówki. Do wykonania usługi w zakresie przewozu Wykonawca zapewni sprawny autobus z co najmniej 21 miejscami siedzącymi, a do przewozu seniorów autobus z co najmniej 35 miejscami siedzącymi. Sporadycznie potrzebny będzie autobus z 50 miejscami siedzącymi. Rozliczenia za wykonanie usługi będą prowadzone według stawki za 1 km przewozu, którą Wykonawca określi w ofercie w cenach brutto oraz rzeczywiście przejechane kilometry.

Miejscem rozpoczęcia i zakończenia (wyjazdu i przyjazdu) świadczenia usługi, za który Wykonawca będzie naliczał swoje wynagrodzenie w rozliczeniu z Zamawiającym jest stadion sportowy w Namysłowie przy ulicy Pułaskiego (sekcja piłki nożnej) lub hala przy ul. Kolejowej (sekcja siatkówki) .

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
4. Dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.
5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Potencjał techniczny

Oferent winien dysponować środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób. W treści oferty należy wskazać podstawowe parametry środków transportu, których Oferent użyje do realizacji zamówienia: marka i model samochodu, rok produkcji, liczba miejsc dla pasażerów.

Środek transportu musi posiadać niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne oraz aktualną i ważną polisę ubezpieczeniową OC.

Dodatkowe warunki

1. Oferta musi być podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji Oferenta.
2. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
3. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.
4. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca podaje cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez podanie cen jednostkowych brutto według wzoru podanego na formularzu ofertowym.
2. Cena oferty winna być wyliczona wg kalkulacji własnej. Wszelkiego rodzaju upusty winny być wkalkulowane w cenę oferty.
3. Cena określona przez Wykonawcę będzie stanowiła wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający w prowadzonych rozliczeniach za wykonywanie usług w zakresie przewozu piłkarzy oraz siatkarzy.
4. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich – PLN, cyfrowo i słownie z dwoma miejscami po przecinku. W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Oferowana cena podana przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom ani waloryzacji.
6. Rozliczenia za wykonanie usługi będą prowadzone w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów w miesiącu rozliczeniowym. Płatność przelewem bankowym.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena brutto za 1 km – 75%.

Ocena oferowanych środków transportu – 25%

Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający zamieści informację na własnej stronie internetowej w terminie od 7 dni liczonych od daty otwarcia ofert.
2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, w terminie uzgodnionym telefonicznie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do przeprowadzenia postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone odpowiednio w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych

Termin składania ofert

Do dnia 31-07-2017 do godz. 16.00

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę z dopiskiem "OFERTATRANSPORTOWA/2017" należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty) pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Kowalik – kierownik drużyny, telefon 661-649-714

 

Zaloguj się aby móc dodawać komentarze
Komentarze | Dodaj własne
  • Brak komentarzy